Hogeschool Rotterdam (HR) is een Hbo-instelling waar 40.000 studenten studeren en waar zo’n 4000 medewerkers werken. Ongeveer twee van de drie medewerkers is onderwijsgevende. Het onderwijs is georganiseerd in 13 instituten. De opleiding verpleegkunde hoort bij het Instituut voor Gezondheidszorg (IVG). Hogeschool Rotterdam heeft 103 Bacheloropleidingen, 19 Masteropleidingen en 26 Associatie Degree-opleidingen.

Hogeschool Rotterdam staat voor onderwijs dat kwalitatief hoogwaardig en inclusief is en studenten voorbereidt op een veranderend werkveld en een veranderende samenleving. Dat vertaalt zich naar contextrijk onderwijs waarin onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek vervlochten zijn. In de strategische agenda 2023-2028 ‘Talent voor transitie’ (HR, 2022) is een compleet hoofdstuk gewijd aan de visie op digitalisering.

De opleiding HBO-Verpleegkunde streeft onder andere naar digitalisering binnen ons onderwijs, het toepassen van zorgtechnologie, het verblenden van het onderwijs en zo proberen meer aan te sluiten bij de beroepspraktijk (context).

Het afgelopen studiejaar zijn er ruim 600 voltijd eerstejaars studenten gestart met de verpleegkunde opleiding. Daarnaast hebben, door het verplicht laten moeten vervallen van de BSA, nog eens 30 doubleurs en 85 studenten die delen van het eerste jaar verkort proberen af te ronden. Totaal ruim 700 studenten. Het team bestaat uit 45 docenten die voornamelijk parttime werken. Ruim de helft is master opgeleid, overwegend verplegingswetenschappen. 80% vrouw en de gemiddelde leeftijd ligt rond de 40 jaar. De docenten hebben veel neventaken zoals onderzoek, stagebegeleiding, minoren onderwijs en onderwijsontwikkeling.                

Men zou verwachten dat de docenten over adequate digitale vaardigheden beschikken om onderwijs te ontwikkelen en te doceren dat aansluit bij de, in alinea twee en drie benoemde, waarden die de HR en specifiek de opleiding verpleegkunde belangrijk achten. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre dit daadwerkelijk het geval is.