Hoger onderwijsinstellingen organiseren zich steeds meer als professionele IT-bedrijven” (Juist & Stuiver, 2022, p. 15).

In het licht van deze uitspraak, gedaan in het surf rapport ‘Herijking van de visie op de digitale leeromgeving’ (Juist & Stuiver, 2022), rijst de vraag of onze huidige docentpopulatie over de benodigde competenties beschikt die vereist zijn voor het uitvoeren van zijn/haar taak. Deze vraag wordt binnen de context versterkt door de huidige ontwikkelingen op het gebied van Blended Learning.

De competenties, duidelijk omschreven in het raamwerk docentcompetenties met ICT (Uerz et al., 2021), worden, naar het zich doet voordoen, helder en afgebakend weergegeven in figuur 1.

Wat direct in het oog springt is dat de digitale geletterdheid van de docent voorwaardelijk is voor het adequaat kunnen acteren in de andere 3 domeinen van het raamwerk. Immers, zonder de aanwezigheid van digitale geletterdheid bij de docent          ( digitale vaardigheden) is het niet mogelijk om innovatief onderwijs te ontwikkelen met ICT en studenten te begeleiden/coachen waar het deze vaardigheden betreft. Gorissen et al. (2022) onderstrepen dit in hun uitwerking van het raamwerk in gedragsindicatoren. Zij beschrijven het als volgt: “Om de digitale geletterdheid van studenten te kunnen ontwikkelen en om toekomstgericht onderwijs met ict te kunnen ontwerpen en uit te voeren, dienen de docenten op hun beurt ook digitaal geletterd te zijn” (Gorissen et al., 2022, p. 14).                   

Kijkend naar de huidige maatschappelijke ontwikkelingen is het een taak van het hoger beroeps onderwijs om zijn studenten verder te trainen in digitale vaardigheden. Momenteel komt zorgtechnologie bij veel zorgopleidingen niet of nauwelijks aan de orde (van Elst, 2022). Net afgestudeerde verpleegkundigen zullen in een beroepenveld terecht komen waar een groot deel van het werk gedigitaliseerd is. Denk aan Elektronische Patiënten Dossiers (EPD), technologische toepassingen in de zorg, internationale communicatie en medische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen terwijl er van de HBO-verpleegkundige wel verwacht wordt dat zij evidence based praktisch toepast. Ook de omgang met patiëntengegevens vraagt om een digitaal vaardige verpleegkundige. Daarvoor zal zij goed moeten kunnen laveren in het digitale landschap, het kaf van het koren moeten kunnen scheiden en correcte beslissingen kunnen maken op basis van, veelal, online verkregen informatie. Professor van Renswoude geeft in ditzelfde artikel aan: “Studenten missen het digitale vocabulaire. Ze willen wel werken met technologie, maar zijn onzeker door de ontbrekende basiskennis. Ze lopen vast en vormen daardoor een rem op innovaties” (van Elst, 2022, p. 1). Vanuit eigen interesse en vanuit de werkgroep Blended learning HBO-v Hogeschool Rotterdam is  besloten te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om onze docenten te ondersteunen bij het werken aan hun digitale vaardigheden. Momenteel zijn de minimale verwachtingen op het gebied van digitale vaardigheden voor onze docenten niet inzichtelijk en zijn er ook geen randvoorwaarden geschetst, aanbeveling vanuit het raamwerk docentprofessionalisering, waaraan de (startende) HBO-v docent minimaal dient te voldoen.